GDPR

Vaše osobné údaje, ktoré získavame za účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy. Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov za účelom odosielania fyzického tovaru ako i tovaru v digitálnej podobe. Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to uzavretím objednávky na www.unl.sk, ako aj, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (mail). Za osobné údaje sa považuje každý údaj, ktorým dokážeme identifikovať Vašu osobu a to aj prostredníctvom internetu.

Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo, IP adresa, v prípade právnickej osoby či iného subjektu sa udáva pri objednávke aj IČO, DIČ, popr. IČ DPH (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e–mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom).

 1. Prevádzkovateľ www.kados.sk sa zaväzuje, že s údajmi bude nakladať profesionálne, nebude ich poskytovať tretím stranám a bude ich spravovať výhradne on.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s údajmi do miery nevyhnutnej a vyplývajúcej zo zmluvy. Prevádzkovateľ disponuje s osobnými údajmi z dôvodu doručenia, fakturovania a držania záručnej lehoty podľa daňového dokladu s platným dátumom zakúpenia.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečuje komunikáciu SSL šifrovaním a kompletné akcie (prihlásenie, registrácia, objednávka, formuláre) zabezpečuje pred zneužitím. Prevádzkovateľ blokuje prichádzajúce škodlivé odkazy i spätné odkazy a prevádzkuje opatrenia pre zabezpečenie online ako i v lokále (uloženie údajov excel, word – zmluvy) v zabezpečených priečinok na aktualizovaných zostavách PC s antivírusom.
 4. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza v momentálnej dobe k automatickému individuálnemu rozhodovaniu či profilovaniu dát v zmysle § 28 Zákona.
  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa  13 ods. 1 písm. a)Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít